Viena Tiesa straipsniai

                                NAMŲ SUSIRINKIMAI    (damaškės)

 

Namų susirinkimai , kada susirenkama namų sąlygomis , būto sąlygomis .

Kuo jie praktiškesni lyginant su bendruomenių susirinkimais su dideliais  susirinkimais  kuriuose susirenka daug žmonių . Bandysime apžvelgti visus pliusus ir minusus .

Apd 2:46 Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, vaišindavosi su džiugia ir tauria širdimi .

Pasirodo jau nuo pat pirmų dienų kai apaštalai sėkminių dieną buvo pakrikštyti šventąja dvasia , jie rinkdavosi tiek šventykloje tiek namuose . Namuose jie bendraudavo , darydavo duonos laužimą , vaišindavosi  su džiugia ir tauria širdimi .

Pastaruoju metu tikintieji nesirenka į namų susirinkimus , o tik sekmadieniais eina į bažnyčią .

Ką mes prarandame , ar ko mes nesuprantame , tos namų susirinkimų sistemos , dėl ko jų nėra , kodėl jie dabar nevyksta mūsų tarpe ? . Bandykime padiskutuoti ir įsiaiškinti tai  .

Grįšiu truputį į istoriją . Prieš  20 metų atgal , kai  Lietuvoje atėjo nepriklausomybė atgimimas , tarp kaikurių protestantiškų bendruomenių  buvo irgi prabudimas . Paminėsiu vieną iš jų tai Tikėjimo Žodis . Tuo metu  TŽ bendruomenėje vyko tikrai didelis prabudimas , nors kitose bendruomenėse to nebuvo . Kodėl taip ? jog vienoje bendruomenėje vyksta dvasinis prabudimas , o kitoje taip-pat protestantiškoje bendruomenėje jis nevyko ? . Pradėkime palygindami tuo , kokie skirtumai buvo tarp bendruomenių  .  Pirmiausia  imkime pačią evangelijos  žinią  kuri buvo skelbiama bendruomenėse . TŽ  bendruomenėje  tuo metu  vyresnieji  skelbė Dievo žodį remdamiesi  biblija ir pasikliaudami Dievu , Šventąją dvasia bei jos dovanomis . Todėl , pasėkoje viso to susirinkimų metu vykdavo stebuklai , išgydymai , išlaisvinimai .  Kai tuo tarpu kitose bendruomenėse tuo pat metu , buvo remiamasi tik biblija . Dievo dvasios pasireiškimų ten nebūdavo , nes žmonės papraščiausiai tuo netikėdavo , nei išgydymais , nei stebuklais ir apskritai kalbėjimas kalbomis tuose bendruomenėse buvo nepriimtinas o kažkur net draudžiamas reikalas . Pasak vyresniųjų  tose bendruomenėse kalbėti kalbomis yra iš šėtono . Dar ir po šiai dienai taip-pat pasisako  kaikurios bendruomenės , pav : Babtistai , Adventistai ir pan .  Dėl šių skirtumų vienoje bendruomenėje buvo didelis prabudimas , kuris  įtakojo visą Lietuvą  , kalbant apie Tikėjimo Žodžio bendruomenę , o kitose bendruomenėse nieko ypatingo nevyko tuo pat metu  .

Grįžtant prie to meto TŽ bendruomenės  be to kas dėdavosi bendruomenės susirinkimuose , kai dažnai būdavo salės perpildytos  žmonių  , kai i jas kiekvieną kartą ateidavo dešimtimis nauji žmonės , gaudavo išgydymą ar išlaisvinimą nuo demonų apsėdimo ar nuo narkotikų ir alkoholio . Dar toje TŽ bendruomenėje  būdavo tuo pat metu ir namų susirinkimai taip-pat labai populiarūs , kaip ir bendruomenės vieši susirinkimai  į kuriuos galėdavo ateiti visi norintieji .

Namų grupelės (susirinkimai) tuo metu būdavo vadinami ląstelėmis . Kaip ir žmogaus kūnas sudarytas iš daug ląstelių  ir visuma sudaro žmogaus kūną , bendruomenė turi daug ląstelių , namų susirinkimų .

Namų  susirinkimas patogus ir geras  būdavo ir yra geras tuo , nes į jį susirinka nedaug žmonių iki 10 priklausomai nuo buto didžio , sąlygų ir panašiai . Kitas argumentas labai svarbus , namų susirinkime , patogu  tas jog  susirinkimas , toks galima greitai suorganizuoti , daug tai nekainuoja , jis neturi pastovios vietos yra lankstus , ir kadangi jame susirenka  nedaug žmonių yra kokybiškas tarnavimas asmeniniams poreikiams ,maldai tiksliniai ir pan . Dar yra gerai tai , kad į namų susirinkimus kviečiami tik tikintis žmonės arba konkretūs asmenys , kurie žino kur eina ir ko tikisi iš viso to.  Namų susirinkime žmogus gali išsipasakoti savo problemas , už jį asmeniškai pasimeldžiama ir apskritai bendravimas tokiame susirinkime būna kaip dideliame šeimos rate . Visos maldos , dvasinis augimas ,bendravimas ir duonos laužimas ,repeticijos, pasiruošimas tarnavimui , evangelizacijos planai ir iki smulkmenų pagrinde ir vykdavo ląstelėse namų susirinkimuose  . O bendruomenėje , bažnyčioje ,ar šventykloje jai imsime apaštalų laikus būdavo oficialioji dalis , to ką  Dievas  ląstelių , namų susirinkimų metu , kalbėdavo ar darydavo pristatymas ir Jo jėgos demonstravimas .Apaštalų laikais , patys apaštalai  vaikščiojo po Izraelį po pagoniškas tautas užeidami į svečius tai pas vienus tai pas kitus ir darydavo namų susirinkimus . Apd 10: 5 Taigi siųsk vyrus į Jopę ir išsikviesk tokį Simoną, vadinamą Petru. 6 Jis svečiuojasi pas vieną odininką, Simoną, kurio namai stovi prie jūros“. 7 Kai su juo kalbėjęs angelas pasišalino, Kornelijus pasišaukė du namiškius ir vieną maldingą kareivį iš savo valdinių 8 ir, viską jiems išaiškinęs, išsiuntė į Jopę.  Šioje situacijoje Dievas duoda regėjimą Petrui kuris svečiavos pas brolius tikinčius ir ten darė namų susirinkimus . Iš to mes matome namų susirinkimų svarbą .Toliau  kaip rašo apaštalų darbuose , apaštalai vaikščiojo , tarnavo sinagogose , tuose namuose kur apsistodavo ir visur kur tik žmonės troško išgirsti dievo žodį Apd 14:19,28

Dabartinėse bendruomenėse žmonės sėdi rankas sudėję ir nieko nedaro kad evangelijos žinia plistų Lietuvoje . Jie sako ateikit pas mus į bendruomenę ir išgirsite Dievo žodį , o tai prieštarauja Jėzaus žodžiams pasakytiems Mk 16: 15 Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.  Tai kaip evangelija bus skelbiama Lietuvos kaimuose jai mes ten jos nenuvešim ?. Anais laikais apaštalai visur pėsčiomis apeidavo visus kaimus ir miestelius , ir ten kur jie apsistodavo , mokindavo , ten iškarto gimdavo namų bendruomenė.. Taip rašo apaštalų darbuose. Vėliau iš namų susirinkimo išaugdavo iki didelės bendruomenės. Žodžiu ne mes turime sudėję rankas sėdėti ir laukti patogioje bendruomenėje, kol ateis žmogus iš gatvės ar atvažiuos iš kaimo pasiklausyti Dievo žodžio ,o turime patys tą Dievo žodį ir nuvežti į vieną ar kitą  Lietuvos  kaimą  ir netik Lietuvos . Šiandien  mes vairuojame mašinas , turime biblijas , visą tinkamą aparatūrą tarnavimui kokybiškam atlikti , o nieko nedarome , taip nevykdome Jėzaus paliepimo. Mūsų šiandieninė krikščionybė labai patogi liko , nes mes sėdim ir nieko nedarom ir mums tai yra labai patogu. Tik klausimas ar Dievui mūsų tėvui visa tai labai patinka . Dažnai mes  verkiame jog nėra  Dievo jėgos , nepasireiškia Dievo dvasios dovanos ir klausiame vieni kitų kodėl . Atsakymas yra ir jis gali nepatykti .  Šiuo metu dauguma bendruomenių  neturi namų susirinkimų , pasėkoje to nėra gero kokybiško bendravimo tarp tikinčiųjų , vienybės , maldos  , kas nulemia bendruomenės dvasinę būklę , Dievo jėgos pasireiškimą  ir kokybę . Kadangi šitas reikalas tesiasi jau seniai , namų susirinkimai nevyksta praktiškai , išskyrus keleta gyvesnių bendruomenių , tikintieji nesimeldžia Dievui , neprašo jo Šventosios dvasios dovanų , neprašo Dievo jėgos , nes netiki tuo , kad gausią iš Dievo . Jok 2: 14 Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų?! Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Ir nenuostabu kad pasekmės žiaurios .  Dabartinėje  protestantiškoje bendruomenėje šiuo metu nėra Dievo jėgos , Dievo dvasia nejuda , nevyksta išgydymai , nevyksta stebuklai , nieko nebevyksta panašaus kas vyko apaštalų laikais , arba prieš 20 metų TŽ bendruomenėje . Niekas nebepranašauja , niekas nebesimeldžia už ligonius , dvasinė tamsa bendruomenėse . Žmonės nebetiki išgydymais ir stebuklais , nebetiki netgi tuo kad demonai egzistuoja . Jėzus kalbėjo : Mk 16: 15 Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. 16 Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. 17 Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, 18 ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“. 19 Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. 20 O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

Kurioje bendruomenėje Lietuvoje vyksta tai ? . Ogi beveik jokioje . Todėl gerai pagalvokim į ką mes esame įtikėję ar į visagalį Dievą , kuris sukūrė dangų ir žemę ar į kažką tai mistinio ? .

 1 Jn 26 Kas tvirtina esąs jame, tas turi pats taip vaikščioti, kaip ir jis vaikščiojo.

Kuris šiandien iš mums žinomų vyresniųjų ar kunigų  demonstruoja Dievo jėgą ? .

Romiečiams 15:19 galingais ženklais ir stebuklais, Dievo Dvasios jėga nuo Jeruzalės ir aplinkui, iki Ilyrijos, aš iki galo paskelbiau Kristaus Evangeliją.

Apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo , kaip jo gyvenime Dievo jėga reiškėsi , o tavo gyvenime kaip ? . O jeigu dar esi bendruomenės pastorius ar lyderis , tai kokį Dievą  žmonėms pamokslauji ? . Žmonės nori pagalbos , kai ateina į bendruomenę , kažkas serga ir tikisi išgydymo , kažkas turi priklausomybę narkotikams ar pornografijai ir tikisi išlaisvinimo , kažką  demonas apsėdęs kankina ir jis taip-pat  tikisi pagalbos. Ir ateina į bendruomenę tikėdamasis jog už jį bus pasimelsta ir jam bus padėta.

Visi skaitome tą pačią bibliją , tikime tuo pačiu Dievu o rezultate vaisių nėra.

Pažystu keletą žmonių kurie sėkmingai tarnauja Dievui išgydymų tarnavime , išlaisvinimų tarnavime nuo demonų įtakos , pranašauja , mokytojai mokina , pamokslininkai pamokslauja ir juos lydi ženklai ir stebuklai , taip kaip Dievo žodis ir rašo apie tokius paskutiniųjų laikų tarnautojus. O įvairių bendruomenių  ir denominacijų tai pilna mūsų Lietuvėlė . O relei tai Dievas veikia šiandien tik per keleta asmenų . Tai tau užduosiu klausimą gyliam pamastymui ? ką tu veiki tokioje bendruomenėje kurioje nėra Dievo ? . Jai ten Dievas yra , tai  kaip kalbėjo Jėzus  Mk 16:15  turi visa tai vykti toje bendruomenėje .  Aišku būna skirtingų tarnysčių  kiekvienoje bendruomenėje  1 Kor 125 Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats.

Apie tokius lyderius ir tarnautojus kurie „tarnauja“ Dievui irgi yra rašto vieta : 2 Kor 3 14 Deja, jų protai atbuko. Iki šios dienos jų akis dengia tas pats gaubtuvas, kai skaito Senąjį Įstatymą, ir jis lieka nenudengtas, nes jį nuimti tegali Kristus.

Dievas  mums davė savo žodį , kad nenuklystume nuo jo , o jeigu ir nuklystume kad pasitaisytume . Mato 23:15 Vargas jums, veidmainiai Rašto žinovai ir fariziejai! Nes jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, ir kai jis tokiu tampa, jūs padarote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jus pačius. Saugokities , kad vieną dieną  kai stovėsite Dievo akivaizdoje Jėzus nepasakytų jums jog jis jūsų nepažysta .

Jn 1248 Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima, tas jau turi savo teisėją :pats žodis, kurį aš kalbėjau ,nuteis jį paskutiniąją dieną.

Kiekvienas žodis kuris buvo pasakytas  Jėzaus , kai vaikščiojo jis po žemę prieš 2000 metų , išsipildys . Tiesa yra viena , ir nėra kitos tiesos . Todėl gal jau pradėkite matyti tiesą , o jai nematote jos tai prašykite , kad mūsų Dievas apreikštų jums ją . Ir tik gavę apreiškimą ar regėjimą  atneškite tai žmonėms ir tarnaukite jiems .

 Ps 78 4 Neslėpsime jų nuo savo vaikų, bet būsimai kartai pasakosime apie VIEŠPATIES galybę ir jo darbus šlovingus, ir stebuklus, jo padarytus.

Tai brangieji tikintieji laikas gal pradėti taisytis ir grysti prie pirmosios meilės ? . Nes daugelis darbų , tarnavimų neatitinka to ką Dievas nori matyti  jūsų bendruomenėje šiandien .

 

Nekalti komentarai ar patarimai . Ir kas laukia tokių  klaidžia mokslių

Klaidžia moksliams Pasakysiu tiesiai šviesiai visiems , kurie nepatenkinti tokiais dalykas , kurie prieštarauja tos statulos Marijos nuvertimui . Visi esate šūstrus komentuoti pateikti savo asmeninę nuomonę apie vieną ar kitą diliką .Primenu , jog savo asmeninę nuomonę turite paremti DIEVO žodžiu , rašto eilute ,ar netgi apreiškimu asmeniniu . Jai brangieji to neturite (nes daleiskim apie Mariją nerašoma biblijoje jog ji dangaus karalienė) prašome savo komentaro nerašyti o jai ir parašėte atgailauti už jį tuoj pat .Nes tas pats Dievo žodis kalba jog už kiekvieną mintį ar komentarą ar apkalbą už mintį kuri suklaidino kitą žmogų , teks atsakyti prieš DIEVĄ . Ir per tokius alei nekaltus komentarus gali vieną dieną atsidurti pragare . Nesvarbu kad esi atgimęs iš aukšto esi tikintis ir tt .Vieną dieną tokius klaidžia mokslius kurie patys neieškojo tiesos ėjo nedorais keliais ir kitus dar traukė paskui save į stabmeldystę ir paleistuvystę jūs degsite pragare patys ir visi kiti kas paklausė tokių klaidžia mokslių . Broliai ir sesės tikėjime , kurie išpažinta JĖZŲ KRISTŲ savo viešpačiu ir gelbėtoju prašau jūsų neskleiskite erezijos ir neklaidinkit žmonių ,kurie silpni tikėjime . Nes už šį klaidinimą degsite pragare kartu su jais kuriuos per savo komentarus ir klaidingus (kuniškus , šėtoniškus ) patarimus busite suklaidinę žmones . Dievas teisingas , jis teis kiekvieną už jo padarytus darbus ir ypač tikinčiuosius nes jie pažino tiesą ir nenešė jos kitiems netikintiems , o ir silpnai tikinčius atkalbėjo sekti gyvu DIEVU ir stovėti tiesoje . Tai labai didelė nuodėmė . Kalbu tikintiesiems čia kurie pažinę DIEVĄ ir Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją , kurie šaukėsi jo ir kvietė i savo širdį kažkada savo gyvenime . Mielas žmogau pasakau tau tai neišgelbės tavęs nuo pragaro liepsnų ir kančių jai tu kažkada šaukeisi Dievo o dabar gyveni savo seną pasaulietinį gyvenimą , kaip niekur nieko . Neužtenka atgimti , neužtenka ,kad brangusis sukalbėjai atgailos maldą prieš 20 metų . Kur tavo tikėjimo vaisiai ? Taip brangieji nepasikabinkite ant šitos rašto vietos . Kad jūsų suklupimo akmuo nebūtų tavaip va Mt 10

33 O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo T…ėvo akivaizdoje“. Tada kai stovėsime jo akivaizdoje mūsų nuomonės DIEVAS neklaus . Todėl brangūs broliai ir sesės KRISTUJE atgailaukite nes prisiartino Dangaus karalystė . Už visus komentarus kurie suklaidina kitus žmones teks degti pragare , nes tų žmonių kraujas krenta ant jūsų . Ir jai per kokį bajerį ar komentarą silpna tikį busite pastūmę link pragaro ar padėję jam ten pakliūti per savo nuomonė nekaltą ar komentarą kuris žmogų suklaidino , ir jis nusigręžęs nuo gyvo Dievo ims garbinti stabus (siuo atveju Mariją) degsite kartu su tuo žmogumi pragare . Labai sekime kas išeina iš mūsų burnos . nes pragaro tarnai ,šėtonai , tik ir laukia kad kokią nesąmonę skeltum feisbuke . Nuoširdžiai sakau Dievui bajeriai nepraeis . Kai stovėsime prieš JĮ mūsų amžinąjį kerėją mūsų DIEVĄ bus jau šaukštai popiet . O kiek daug žmonių šiandien yra suklaidinti apgauti šėtono , (apsireiškimai vairūs Marijos ir pan) ir mes pažįstame tiesą ir nieko nedarome , kad pataisyti suklaidintą žmogų . Ir vien tai kad jau nieko nedarome matydami kaip pasaulis kenčia nuo šėtono apgaulės mums patiems kvepia pragaro liepsnos .        1 Kor 3:15 O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį; jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *